TIDIGARE EMISSION

Inbjudan till teckning av Units i GoldBlue AB (publ)
Företrädesemission 29 november – 14 december 2018

Teckningsperioden påbörjad i GoldBlue AB:s (publ) företrädesemission

Teckningsperioden i GoldBlue:s företrädesemission är nu inledd och pågår mellan den 29 november - 14 december 2018. Handel i teckningsrätter avslutas den 12 december.

Informationsmemorandum, anmälningssedel och emissionsbroschyr är bifogade i detta pressmeddelande och samtliga dokument kommer även finnas tillgängligt för nedladdning under teckningsperioden via Bolagets hemsida, www.goldblue.eu, via www.gwkapital.se samt via www.aktieinvest.se.

G&W Fondkommission är Bolagets finansiella rådgivare i transaktionen. Aktieinvest FK AB är utsett till emissionsinstitut.

INVESTMENT HIGHLIGHTS

Genom addering av nya spelvertikaler vänder sig GoldBlue nu mot en större potentiell marknad
 • Ytterligare vertikaler såsom sportsbetting och poker har integrerats under året och gör kunderbjudandet starkare.
 • Med integrationen av sportsbetting har operatörsverksamheten ett starkt erbjudande som bör kunna förstärka tillväxten för spelsajterna.
 • År 2016 uppskattades sportsbetting utgöra drygt 70 procent av den totala asiatiska onlinespelsmarknaden.
Skalbar och uppgraderad teknikplattform
 • GoldBlue har totalt investerat cirka 25 MSEK i spelplattforGoldBluemen.
 • GoldBlue har under året uppgraderat plattformen som de kallar ”G-2 plattformen”. Plattformen är mer skalbar och konkurrenskraftig och gör att GoldBlue smidigare kan expandera till nya marknader.
 • GoldBlue har under 2018 även integrerat fler betalningslösningar till spelplattformen.
GoldBlue opererar på snabbväxande marknader
 • Marknaden för spel i Asien förväntas fortsätta öka ytterligare. Större aktörer (LeoVegas, Catena Media etc) ser en ökad potential i Asien (främst den japanska marknaden).
 • GoldBlue ser möjligheten att växa med lönsamhet mot de nyligen lanserade kundsegmenten.
Teckningsförbindelser från styrelse och ledning
 • Erfaren styrelse och ledning med ytterligare kompletteringar inom SEO och strategisk marknadsföring.
 • Teckningsförbindelse från styrelse, ledning och nuvarande aktieägare om tillsammans cirka 5,1 MSEK (36 procent av emissionen).
Möjlighet till affärer avseende B2B-verksamheten
 • Rekrytering av potentiella kunder har påbörjats och GoldBlue hoppas kunna knyta kundavtal under första halvåret 2019.
Lägre finansiell risk
 • GoldBlue kommunicerade nyligen en omvärdering av de kortfristiga spelarskulderna.
 • Soliditeten kommer i och med det föreliggande erbjudandet att vara hög.
 • GoldBlue har även nyligen implementerat ett kostnadsbesparingsprogram vilket minskat kostnaderna med 0,25 MSEK per månad.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsbelopp vid full teckning

Nyemissionen avser högst 31 614 167 aktier och högst 31 614 167 teckningsoptioner av serie TO2 (i form av Units). Emissionsbeloppet uppgår därmed till cirka 14,2 MSEK.

Emissionsvillkor

En (1) befintlig aktie ger rätt att teckna en ny (1) ny aktie till emissionskurs 0,45 SEK per aktie under teckningsperioden 29 november – 14 december 2018. Avstämningsdag för rätt till deltagande är den 27 november 2018. Handel med Teckningsrätter sker på NGM Nordic MTF under perioden 29 november – 12 december 2018.

Kompletterande riktad emission

En möjlig kompletterande riktad emission om upp till cirka 3 MSEK kan komma att beslutas i händelse av stort intresse.

Teckning och tilldelning utan företräde

Teckning av Units i GoldBlue utan företrädesrätt kan göras på anmälningssedel, vilken bifogas denna informationsbroschyr. För fullständiga villkor och information om Erbjudandet, se det informationsmemorandum vilket publiceras på GoldBlue (www.goldblue.eu), G&W Fondkommission (www.gwkapital.se) och Aktieinvest FK AB (www.aktieinvest.se) hemsidor. Emissionsgaranti

Emissionsgaranti

Nyemissionen är, genom garantiavtal med externa investerare jämte teckningsförbindelser från större nuvarande ägare, ledning och styrelse, garanterad upp till ett belopp om cirka 14,2 MSEK, motsvarande 100 procent av nyemissionen.

Teckning av Units i GoldBlue utan företrädesrätt kan göras på anmälningssedel, vilken bifogas denna informationsbroschyr. För fullständiga villkor och information om Erbjudandet, se det informationsmemorandum vilket publiceras på GoldBlue (www.goldblue.eu), G&W Fondkommission (www.gwkapital.se) och Aktieinvest FK AB (www.aktieinvest.se) hemsidor. Emissionsgaranti Emissionsgaranti Nyemissionen är, genom garantiavtal med externa investerare jämte teckningsförbindelser från större nuvarande ägare, ledning och styrelse, garanterad upp till ett belopp om cirka 14,2 MSEK, motsvarande 100 procent av nyemissionen.