Investor Relations

Välkommen till GoldBlue ABs Investor relations. Vi är ett bolag listade på NGM Nordic MTF under kortnamnet GOLDB MTF.

Här finner du som investerare nödvändig information som är kopplat till GoldBlues aktie och bolagets finansiella utveckling. Du kan till exempel hitta GoldBlues finansiella rapporter och pressmeddelanden.

Klicka här för ytterligare information om bolagets aktie

Information om inbjudan till teckning av aktier i GoldBlue AB med start den 17 juni 2019

Kalender

17 Jun 2019

Årsstämma

23 Aug 2019

Halvårsrapport H1

22 Nov 2019

Delårsrapport Q3

Pressmeddelanden

Avtalet om köp av GoldBlue Ltd är nu signerat av båda köpare och säljare

Köpeavtalet om förvärv av GoldBlue ABs dotterbolag GoldBlue Ltd är nu signerat av båda köpare och säljare. Köparen är Singapore bolaget Quantum Marketing Solutions Pte. Ltd. Styrelsen i GoldBlue AB kommer inom kort kalla till en extra bolagsstämma för at ta beslut om vad man gör med erhållen köpeskilling. I kallelsen till den extra bolagsstämman…

Read more

GoldBlue är överens med köparen samt gör ledningsförändring

Köparen har avslutat sin due diligence och parterna är nu överens om samtliga villkor i köpeavtalet. Målsättningen är att avtalet skall undertecknas under slutet av nästa vecka. Köparen har villkorslöst fört över 150.000 EUR för att finansiera verksamheten i dotterbolagen. Detta kommer i tillägg till det lån om 250.000 EUR de gav Goldblue AB under…

Read more

GoldBlue förlänger exklusivitet till och med den 30e september 2019

Parterna är överens om huvudvillkoren i köpeavtalet och förhandlar nu för att komma överens om alla garantivillkor i avtalet innan det kan signeras av båda parter. GoldBlue förlänger därför exklusivitet för köparen till den 30e september. Då avtalet är komplext och på 90 sidor där engelsk lag används, är det därför svårt att ge en…

Read more

Finansiella Rapporter

GoldBlue AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2019

Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2019 · Nettointäkter uppgick till 4,2 Mkr · Försäljningskostnader uppgick till -3,7 Mkr · Bruttoresultatet uppgick till 0,5 Mkr · Administrationskostnader uppgick till -8,5 Mkr · Periodens resultat uppgick till -8,0 Mkr · Marginalen för bruttospelintäkter (GGR) ökade till 3.88% (2,98%) · Marginalen för nettospelintäkter (NGR) ökade till…

Read more

GoldBlue AB publicerar årsredovisning för 2018 med uppdaterad finansiell information

GoldBlue AB har idag publicerat årsredovisningen för 2018 på bolagets hemsida. Bolaget informerar om att årsredovisningen visar ett negativt resultat om 14,8 Mkr istället för 11,6 Mkr i bokslutskommunikén. Fordringar i balansräkningen har bokats om som kostnader i kostnad sålda tjänster mellan de två rapporterna. Det beror framförallt på att koncernmellanhavandena vid tillfället för bokslutskommunikén…

Read more

GoldBlue ABs delårsrapport för första kvartalet 2019

GoldBlue AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för det första kvartalet 2019. För årets första tre månader uppvisar GoldBlue nettointäkter på 4,3 miljoner kronor och ett resultat för perioden på -4,0 miljoner kronor. Under det första kvartalet 2019 har bolaget bland annat fokuserat arbetat med kostnadsreduceringar som har minskat antalet anställda med 22 procent samt fått…

Read more

Prenumerera på våra nyhetsbrev, och få senaste uppdateringar och tillkännagivanden