GoldBlue AB publicerar årsredovisning för 2018 med uppdaterad finansiell information

GoldBlue AB har idag publicerat årsredovisningen för 2018 på bolagets hemsida. Bolaget informerar om att årsredovisningen visar ett negativt resultat om 14,8 Mkr istället för 11,6 Mkr i bokslutskommunikén. Fordringar i balansräkningen har bokats om som kostnader i kostnad sålda tjänster mellan de två rapporterna. Det beror framförallt på att koncernmellanhavandena vid tillfället för bokslutskommunikén inte var fullständigt avstämda. Det har även påverkat skuldsidan som visar en ökad skuld om 798 tkr och även kassa som visar en ökning om 209 tkr. Det har även skett omklassificeringar mellan poster vilket påverkar balansräkningen i övrigt. GoldBlue AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.goldblue.eu. En PDF av årsredovisningen finns även som bilaga till detta pressmeddelande. För mer information vänligen kontakta: Jihua Liu, IR ansvarig Email: [email protected] Tel: +46 (0)8 559 25 266  Denna information är sådan information som GoldBlue AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2019  kl. 16.58 CET. GoldBlue AB är ett svenskt noterat investeringsbolag inom iGaming, med fokus på tillväxtmarknader i Asien.


PDF Logo Ladda ner PDF