GoldBlue ABs delårsrapport för första kvartalet 2019

GoldBlue AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för det första kvartalet 2019. För årets första tre månader uppvisar GoldBlue nettointäkter på 4,3 miljoner kronor och ett resultat för perioden på -4,0 miljoner kronor. Under det första kvartalet 2019 har bolaget bland annat fokuserat arbetat med kostnadsreduceringar som har minskat antalet anställda med 22 procent samt fått in sin första kund inom det nya affärsområde B2B. Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2019 · Nettointäkter uppgick till 4,3 Mkr (12,6) · Försäljningskostnader minskade till -2,7 Mkr (-8,7) · Bruttoresultatet minskade till 1,6 Mkr (3,9) · Administrationskostnader minskade till -5,6 Mkr (-9,0) · Periodens resultat uppgick till -4,0 Mkr (-5,1) · Marginalen för bruttospelintäkter (GGR) minskade till 3,04% (3,50%) · Marginalen för nettospelintäkter (NGR) ökade till 1,83% (1,75%) Händelser under första kvartalet · Avtal signerat med Zustro om att integrera deras asiatiska live casino produkt ZustroPlay på GoldBlues plattform · Lansering av ett urval spel med asiatisk fokus från CQ9. · Lansering av eget utvecklad affiliatesprogram för den thailändska, vietnamesiska och indonesiska marknaden. Detta för att förstärka förvärv av spelare. · Genombrottsavtal inom det nya affärsområde B2B signeras med Hatien Vegas Entertainment Resort. De blir bolagets första kund inom affärsområdet. Händelser efter första kvartalet · Besparingsprogram har accelererats och antalet anställda är i början på maj ca 90 personer, det innebär en personalreduktion med ca 25 personer på 3 månader. · Alla casinospel från CQ9 och live casinospel från Zustro Play har integrerats · Kompletterande betallösning har integrerats för den japanska marknaden · Styrelsen i GoldBlue AB (publ) (”GoldBlue” eller ”Bolaget”) har beslutat att, villkorat av extra bolagsstämmas godkännande, genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 105 380 555 aktier, vilket vid en fulltecknad emission inbringar en total emissionslikvid om cirka 16,9 MSEK före emissionskostnader. · Företrädesemissionen är säkrad upp till 85% genom ett garantikonsortium. · Informerade om preliminära delårssiffror för det första kvartalet 2019 · GoldBlue kallar till extra bolagsstämma den 7 juni 2019 Med ”Bolaget” eller ”GoldBlue” avses GoldBlue med org.nr. 559078-0465. Uppgifter inom parentes avser föregående period. VD HAR ORDET När vi tittar tillbaka på det första kvartalet ser vi att vi har lyckats med att nå flera av våra nyckelmål trots en minskad omsättning som vi självklart inte är nöjda med. Vi är även på rätt väg att nå våra målsättningar för 2019. Sammanfattningsvis var dessa mål: · Leverera nya betalningsalternativ till vår B2C-verksamhet för att våra nyckelmarknader ska kunna komma tillbaka på rätt spår efter det stora fallet i omsättning under 2018. · Effektivisering av vår organisation och verksamhet, med fokus på automatisering och servicekvalitet · Kontinuerlig utveckling av vår G2-plattform och vårt användargränssnitt · Att utveckla vårt B2B-koncept och få denna verksamheten att börja generera intäkter. Vårt första kvartal 2019 har varit ett viktigt steg i rätt riktning. Periodens förlust minskade till -4,0 MSEK 2019, från -5,1 MSEK under första kvartalet 2018, en förbättring med 22 procent jämfört med samma period föregående år trots en kraftigt minskad försäljning.  Försäljningen minskade från 12,5 MSEK under första kvartalet 2018 till 4,3 MSEK första kvartalet 2019. Dock har försäljningskostnaden i procent av intäkterna minskat från 68 procent under första kvartalet 2018 till 62 procent under första kvartalet 2019. Detta är en märkbar förbättring som är resultatet av en fokuserad ansträngning för att minska våra kostnader. Vi har också fått ned våra administrativa kostnader från 9,0 MSEK i Q1 2018 till 5,6 MSEK i Q1 2019, en minskning med 38%. Ytterligare kostnadseffektiviseringar uppnåddes genom att fokusera på automatisering och reducering av kostnader för dyra serviceavtal och leverantörsengagemang. Sedan Q1 2018 har antalet anställda reducerats med 40 personer och vi har nu ca 90 anställda i koncernen. Kostnadsreduceringarna underlättar för oss att under 2019 fokusera på marknadsföring, kundförvärv, arbete med att behålla kunder och nya produktintegrationer. Under kvartalet har vi också inlett starten på vår B2B-verksamhet genom att underteckna vår första whitelabel-klient. Vi räknar med att lansera deras casino i slutet av andra kvartalet. Vidare under kvartalet lanserade vi både Zustro Play som levererar sydostasienfokuserade livedealer spel, och CQ9, som levererar asienfokuserade slottar. Vi lanserade även vårt affiliate program för våra nylanserade marknader Vietnam, Thailand och Indonesien. Affiliates kommer hjälpa oss att öka antalet spelare på dessa marknader och bidraga till ökad tillväxt. Med Q1 på rätt spår, kommer fokus nu att vara att få in nya spelare, få de att göra insättningar på sina spelarkonton och sedan försöka behålla de så länge som möjligt. Vi skall även se till att organisation effektiviseras ännu mera. Vi förväntar oss att integrera in ett stort antal nya produkter på vår plattform. Vi har integrerat nya leverantörer betallösningar. De nya lösningarna är mer spelarvänliga än vad som generellt finns på marknaden, till exempel JCB mot våra japanskatalande kunder som under mars gav oss 25% större insättningar från de användare som deltog i testprogrammet. I vår verksamhet är det viktigt att kontinuerliga investeringar sker i marknadsföring och i vår plattform. På grund av svag likviditet har vi inte haft möjlighet att investera tillräckligt i marknadsföring. För att säkerställa både rörelsekapital samt ökade medel till marknadsföring kommer vi i juni genomföra en företrädesemission om 16,9 Mkr. Företrädesemissionen är redan säkrad upp till 85% genom ett garantikonsortium. Styrelsen har även beslutat att vi skall sälja två av våra mindre spelvarumärken. Om inget tillräckligt anbud erbjuds så kommer vi att konsolidera dessa in under ett av de två övriga varumärkena. Detta ger större fokus mot två varumärken och kostnadsbesparingar. Vår målsättning är att kunna tillhandahålla den bästa underhållningsupplevelsen genom att fokusera på bra innehåll, tillgängliga betalningsmöjligheter och interaktiv användarupplevelse. Vårt mål är att kraftigt förbättra våra nyckeltal för vår B2C-verksamhet efter ett väldigt tufft 2018. För resten av 2019 fokuserar bolaget och teamet på kundförvärv, driftoptimeringar och ständiga förbättringar i vårt produktutbud. Andre Rodrigues VD GoldBlue AB Delårsrapporten i sin helhet finns att läsa på GoldBlues hemsida www.goldblue.eu. Halvårsrapporten för 2019 väntas offentliggöras den 23 augusti 2019. 16 mars 2019 För ytterligare information vänligen kontakta: Andre Rodrigues VD Epost: [email protected] Telefon: +46-8-559 25 266 Om GoldBlue GoldBlue AB är ett svenskt noterat investmentbolag, med fokus på igaming på tillväxtmarknader. Bolagets aktie (GOLDB) är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: [email protected] För mer information, vänligen besök www.goldblue.eu VIKTIG INFORMATION  Denna information är sådan information som GoldBlue AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:45 CEST den 16 maj 2019. Telefon: +46 (0)8 559 25 266 Besöksadress: Birger Jarlsgatan 18A, Stockholm Webb: www.goldblue.eu Organisationsnummer: 559078-0465  


PDF Logo Ladda ner PDF